Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Miejsce pracy: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Miastem i Regionem
Miasto: Łódź
Stanowisko: asystent w wymiarze pełnego etatu (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu i jakości

Nasze wymagania

  • Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne:  uzyskany tytuł magistra;  zainteresowania badawcze w zakresie zarządzania publicznego;  dorobek publikacyjny z zakresu zarządzania publicznego – co najmniej dwie publikacje (artykuły, rozdziały w monografiach lub monografie) w wydawnictwach uwzględnionych na aktualnej liście MNiSW;  udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia akademickich zajęć dydaktycznych z zakresu wybranych zagadnień związanych z zarządzaniem publicznym oraz podstaw zarządzania;  aktywny udział (z wygłoszeniem referatu) w co najmniej dwóch konferencjach naukowych, w tym minimum jednej o zasięgu międzynarodowym;  biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku;  biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku (w przypadku obcokrajowców);

Mile widziane

  • Za dodatkowe atuty uznane będzie:  tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu programu studiów związanego z zarządzaniem publicznym lub zarządzaniem;  dorobek publikacyjny z zakresu zarządzania publicznego opublikowany w języku angielskim (lub innym Kongresowym);  doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim;  wcześniejsze zaangażowanie w życie akademickie, w szczególności: prace studenckich kół naukowych, funkcjonowanie samorządu studentów, zaangażowanie w organizację konferencji i kongresów naukowych (w tym, przede wszystkim, międzynarodowych);

Zakres obowiązków

  • Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:  prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;  terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;  przeprowadzanie zaliczeń;  opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;  opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;  przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo, a w przypadku prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych wymiar ten zwiększa się o 2 godziny realizowane w weekendy zjazdowe;  podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;  dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
  • Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:  prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;  pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;  rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w pierwszej kolejności w czasopismach z ministerialnej listy czasopism oraz monografiach z ministerialnej listy wydawców (I i II poziomu);  aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni;  udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);  doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
  • Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:  praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;  praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia;  organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;  pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów;  inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć: • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ oraz wymienione poniżej załączniki:  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy (https://www.uni.lodz.pl/kariera);  CV z uwzględnieniem dorobku naukowego i dydaktycznego;  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;  oświadczenie o zadeklarowaniu dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości  dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (m.in. publikacje, udział w konferencjach, prowadzone zajęcia dydaktyczne, zaświadczenia);  oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języka angielskiego (w przypadku braku certyfikatu);  certyfikat potwierdzający stopień znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców);  klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).

Załączniki