Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wroclawskiej Katedra Dróg, Mosów, Kolei i Lotnisk
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6000 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) w języku polskim oraz angielskim. Prowadzenie badań naukowych w szczególności w kierunku uzyskania stopnia naukowego doktora. Uczestnictwo w pracach organizacyjnych Katedry.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie dydaktyczne (co najmniej 1 rok) prowadzenia zajęć o tematyce Koleje podstawy, Koleje, Koleje wybrane zagadnienia, Railways, Technologie Informacyjne. Podjęte prace nad doktoratem w tematyce zbieżnej z profilem katedry (pożądane zaawansowanie pracy doktorskiej, np. ukończenie co najmniej 3 lat szkoły doktorskiej). Znajomość oprogramowania branżowego (np.Auto Cad, Civil) oraz języków programowania (np. Visual Basic, Python). Udokumentowane publikacje naukowe zbieżne z profilem katedry (co najmniej jedna publikacja z IF). Pożądane doświadczenie z pracy w zespole naukowo- dydaktycznym na wyższej Uczelni (co najmniej rok i co najmniej na pół etatu). Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 udokumentowany stosownym certyfikatem lub zaświadczeniem.

Zakres obowiązków

 • 1. Dydaktyka: Projekty i ćwiczenia z następujących przedmiotów: Koleje podstawy, Koleje, Koleje wybrane zagadnienia, Railways, Technologie Informacyjne, Auto Cad (plus opcjonalnie: drogi – podstawy, inżynieria ruchu, lotniska). 2. Badania naukowe: praca doktorska, publikacje z IF, pozyskiwanie grantów indywidualnie lub zespołowo (składanie wniosków) 3. Działalność organizacyjna: Prace w ramach katedry, np. uczestnictwo w modyfikacjach kart przedmiotów, szkoleniach.

Oferujemy

 • • pracę na pełny etat, • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni, • możliwość rozwoju zawodowego. Perspektywy rozwoju: Wsparcie dalszego awansu zawodowego, w tym uzyskiwania stopnia naukowego doktora nauk technicznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora 2. Syntetyczny życiorys 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie dyplomu ukończenia studiów 5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej 6. Wykaz publikacji 7. Wykaz i opis staży naukowych 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 10. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
  Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-377 Wrocław