Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Politechnika Opolska
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • 1) co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu kierunku automatyka i robotyka, automatyzacja procesów biznesowych, analiza danych, elektrotechnika, elektronika i systemy komputerowe, informatyka lub pokrewne,
 • 2) dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 • 3) dorobek naukowy potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych (opcjonalnie),
 • 4) udokumentowany czynny udział w życiu studenckim – czynny członek Studenckiego Koła Naukowego, Samorządu Studenckiego, udział w konferencjach naukowych itp. (opcjonalnie),
 • 5) kompetencje uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie zastosowania systemów informatycznych oraz wykorzystania technologii IT w zarządzaniu i inżynierii produkcji: ćwiczenia, projekty, laboratoria dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • 6) motywacja do prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną, w tym gotowość do podjęcia pracy na rzecz rozwoju bazy laboratoryjnej służącej dydaktyce na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązków określony został w załączniku

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie – zaadresowane do JM Rektora Politechniki Opolskiej,
 • 2) życiorys zawodowy (CV),
 • 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 4) kserokopie dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub równorzędnego,
 • 5) informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym,
 • 6) oświadczenie kandydata, że Politechnika Opolska będzie jego podstawowym miejscem pracy,
 • 7) oświadczenie o spełnieniu wymagań zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji o treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Politechnikę Opolską zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia do konkursu należy składać na adres: Biuro Organizacyjno-Administracyjne Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki,
  ul. Ozimska 75, 45-370 Opole, pok. 201 lub, w przypadku dokumentów składanych w formie elektronicznej, na adres e-mail: wipil@po.edu.pl