Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii poszukuje kandydata/ki na dwa stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Górnictwa. Zatrudnione osoby będą odpowiedzialne za prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu informatyki, w szczególności z wykorzystaniem języków programowania.

Nasze wymagania

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi:
 • określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej;
 • tytuł zawodowy magistra inżyniera otrzymany po ukończeniu studiów w zakresie w zakresie informatyki, matematyki lub pokrewnych;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • udokumentowany publikacjami dorobek naukowy;
 • znajomość języka angielskiego;
 • podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Mile widziane

 • znajomość programowania w językach C / Python będzie dodatkowym atutem;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji naukowych;
 • udział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe;
 • kształcenie i wychowywanie studentów;
 • podnoszenie kwalifikacji;
 • wykonywanie prac administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki;
 • przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej;

Oferujemy

 • pracę na pełny etat
 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni
 • możliwość prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń badawczych i specjalistycznego oprogramowania
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Curriculum Vitae
 • Podanie o zatrudnienie w przypadku wygrania konkursu skierowane do JM Rektora
 • Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra/magistra inżyniera
 • Autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej wraz z listą prowadzonych zajęć dydaktycznych, w których kandydat uczestniczył i wykazem publikacji
 • Oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy kandydata
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o wydrukowanie i dołączenie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO.

Weź udział w rekrutacji