Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do aplikowania o zatrudnienie w Katedrze Hydrobiologii na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego, nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w ramach umowy o pracę na czas określony – zastępstwo nieobecnego pracownika w związku z usprawiedliwioną nieobecnością.

Nasze wymagania

 • posiadanie min. 2 artykułów naukowych indeksowanych w bazie Scopus lub WoS z zakresu hydrobiologii – optymalnie chemia wód, makrozoobentos
 • aktywny udziału w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych
 • odbycie min. 1 stażu naukowego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu ekologii wód, usług ekosystemowych oraz biotechnologii ekohydrologicznej
 • znajomość obsługi programów wspomagających proces modelowania ekologicznego (tj. GIS, CANOCO, PC-ord, Primer, XL-Stat)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną wymianę poglądów w trakcie współpracy z jednostkami zagranicznymi
 • umiejętność pracy w zespole i talent organizacyjny – praca terenowa i laboratoryjna

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • aktywny udział w badaniach naukowych prowadzonych w Katedrze Hydrobiologii

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku skierowane do JM Rektora UKW
 • CV i list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.
 • 3 zdjęcia
 • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego
 • kopie świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy
 • oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.
 • dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym (stosowne dokumenty, dyplomy, certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów z zakresu opisywanych wymagań, inne dokumenty istotne zdaniem kandydata z punktu widzenia warunków konkursu zatrudnienia)
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.
 • oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczaniem nieprawdy (art. 233 k.k.) na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 43/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2019 r.
 • Wykaz opublikowanego dorobku naukowego potwierdzony wydrukiem z bazy Web of Science lub Scopus
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji innego niż wymieniony w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu postępowania karnego

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Dopisek: konkurs na asystenta Wydział Nauk Biologicznych
  Ul. Chodkiewicza 30
  85-064 Bydgoszcz