Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz.1668),
 • stopień naukowy – magister inżynier,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, wskazane doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim,
 • umiejętność pisania artykułów naukowych w języku polskim i angielskim,
 • umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy w sobotę i w niedzielę),
 • znajomość zagadnień z zakresu radiokomunikacji i teorii anten,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu analizy i przetwarzania sygnałów akustycznych oraz technik lokalizacyjnych,
 • bardzo dobra znajomość technik uczenia maszynowego opartego na głębokich sieciach neuronowych,
 • praktyczna umiejętność wykonywania analiz symulacyjnych w środowisku MATLAB & Simulink (lub pokrewnym),
 • praktyczna znajomość języków programowania Java, SQL, Python, Kotlin oraz projektowania serwisów i aplikacji internetowych,
 • znajomość oprogramowania Docker, VirtualBox, AudaCity, Wireshark, Visual Studio Code,
 • zaawansowana znajomość obsługi systemów operacyjnych Windows, Linux oraz Android, a także pakietu Office 365,
 • przynajmniej jedna publikacja o zasięgu międzynarodowym z wykazu punktowanych czasopism i konferencji MNiSW,
 • doświadczenie w roli administratora systemów teleinformatycznych.

Zakres obowiązków

 • Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału Elektroniki.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy
 • wszystkie dokumenty powinny być napisane w języku polskim i podpisane przez kandydata

Załączniki