Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki
Politechnika Koszalińska
 • Miejsce: Koszalin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5000 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

tematyka: zagadnienia z termodynamiki, maszyn i urządzeń energetycznych, mechaniki płynów, wymiany ciepła itp.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magistra inżyniera z zakresu energetyki
 • Ukończone studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego; bądź udokumentowane doświadczenie dydaktyczno-pedagogiczne;
 • Znajomość problematyki zajęć dydaktycznych w zakresie: termodynamiki, odnawialnych źródeł energii, maszyn energetycznych;
 • Znajomość problematyki zagadnień badawczo-naukowych w zakresie: techniki cieplnej
 • Udokumentowany dorobek naukowy z zakresu wymiany ciepła;
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;

Mile widziane

 • Umiejętność nawiązywania poprawnych relacji ze studentami;
 • Umiejętność współpracy w zespole badawczym.

Zakres obowiązków

 • • W zakresie działalności dydaktycznej: a) rzetelne prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy, w wymiarze rocznym określonym dla danego stanowiska pracy, b) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów oraz przekazywanie jej do Biura Obsługi Studentów, c) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów, d) przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych, e) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów, f) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć, g) doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się (z uwzględnieniem uwag pohospitacyjnych i opinii wyrażonych w ankietach studenckich), h) przeprowadzanie konsultacji ze studentami w wymiarze ustalonym przez bezpośredniego przełożonego, jednak nie mniejszym niż 2 godziny dydaktyczne tygodniowo, i) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, j) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów uczenia się
 • • W zakresie działalności naukowej: a) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach i pracach rozwojowych zgodnie z zasadami etyki pracownika naukowego, b) pozyskiwanie środków na badania naukowe i prace rozwojowe, w szczególności poprzez aplikowanie w konkursach i współpracę z gospodarką, c) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników, d) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, e) aktywne działania w celu pozyskiwania patentów i innych praw ochronnych oraz w celu wdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych, f) podejmowanie działań w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego
 • • W zakresie działalności organizacyjnej i dotyczącej promocji Uczelni oraz nauki: a) aktywna działalność w organach kolegialnych Uczelni oraz innych gremiach działających w Uczelni, b) organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych i prezentacyjnych Uczelni, c) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej, d) inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni i jej promocji oraz poprawie jakości kształcenia i działalności naukowe

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i złożenia oświadczenia stwierdzającego, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),
 • złożenia deklaracji o reprezentowaniu dyscyplin inżynieria mechaniczna,
 • podanie (adresowane do J.M. Rektora Politechniki Koszalińskiej),
 • dyplom uzyskania tytułu zawodowego w wymaganej lub pokrewnej dyscyplinie,
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys naukowy
 • oświadczenie o którym mowa w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 276 ust. 7-8 (o niekaralności dyscyplinarnej) oraz art. 20 ust 1 pkt. 1-3 (o posiadaniu czynności prawnych i praw publicznych),
 • aktualny dorobek w pracy badawczej potwierdzony publikacjami naukowymi,
 • doświadczenie w opracowywaniu nowych programów studiów lub przygotowywaniu programów zajęć
 • opinia promotora/opiekuna naukowego o predyspozycji do pracy badawczej i przygotowaniu do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Energetyki Politechniki Koszalińskiej do pok.100 bud. A przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie, lub przesłanie na adres: Biuro Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Energetyki Politechniki Koszaliński