Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej, Katedra Matematyki Stosowanej
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • ukończone studia magisterskie na kierunku matematyka, informatyka lub pokrewnym, ze średnią ocen za cały okres studiów powyżej 4,0 (w przypadku studiów dwustopniowych średnie arytmetyczne z obu poziomów studiów)
 • doświadczenie w zakresie analizy danych
 • płynna w mowie i piśmie znajomość języka polskiego
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie)
 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz zaświadczenie o średniej ocen ze studiów
 • udokumentowana informacja o publikacjach, ukończonych kursach i znajomości języków obcych
 • udokumentowana informacja o działalności dydaktycznej i organizacyjnej
 • dodatkowe opinie, listy referencyjne, informacje o zdobytych nagrodach itp.
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Obsługi Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin, pok. Ox 8, z dopiskiem „Konkurs w Katedrze Matematyki Stosowanej” w terminie do 28 sierpnia 2024 r.