Asystent stanowisko badawcze

Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Projekt pt. „Seamless shared urban mobility” (akronim: SUM) w ramach programu Horyzont Europa w konkursie CL5-2022-D6-02. W skład konsorcjum wchodzi 30 podmiotów z 13 krajów, w tym 9 miast oraz 7 uniwersytetów. Uniwersytet Jagielloński pełni w nim rolę partnera. Projekt ma na celu przygotowanie do 2026 roku 15 europejskich miast do transformacji w kierunku nowych środków mobilności, w szczególności transportu współdzielonego zintegrowanego z komunikacją zbiorową. Wprowadzenie takich innowacyjnych i ekologicznych środków transportu uczyni sieci połączeń funkcjonujących w europejskich miastach (w tym w Krakowie) zrównoważonymi, atrakcyjnymi i niezawodnymi.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
 • · posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
 • · wykazują predyspozycje do pracy badawczej.
 • Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
 • · doświadczenie naukowe w obszarze przejazdów współdzielonych, które powinno być udokumentowane przynajmniej jednym artykułem opublikowanym na łamach uznanego czasopisma;
 • · aktywne uczestnictwo w zagranicznych konferencjach naukowych;
 • · preferowane osoby z doświadczeniem w transporcie i modelowaniu popytu;
 • · umiejętność programowania w Python.

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV,
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 3. kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeśli Kandydat/Kandydatka posiada,
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • 5. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 • 6. list rekomendacyjny od współpracownika naukowego,
 • 7. list uwzględniający motywację do podjęcia pracy oraz informacje wskazujące na zbieżność doświadczenia naukowego i umiejętności z tematyką projektu (maksymalnie 2 strony),
 • 8. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • 9. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 10. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Załączniki