Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Zakład Inżynierii Systemów Technicznych - Wydział Zarządzania
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Nasze wymagania

 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 27 kwietnia 2023 r.)
 • posiadać tytuł magistra inż. z logistyki
 • wykazywać zainteresowanie pracą naukowo- badawczą ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych
 • posiadać wiedzę dotycząca programów wykorzystywanych do symulacji procesów logistycznych i posiadać praktyczne umiejętności obsługi jednego z tych programów
 • wykazywać się otwartością na rozwój naukowy (rozpoczęcie prac nad doktoratem)
 • wykazywać się znajomością języka polskiego i angielskiego
 • znać i przestrzegać ogólnie przyjętych norm etycznych obowiązujących nauczyciela akademickiego

Zakres obowiązków

 • wykonanie ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej
 • CV, kwestionariusz osobowy
 • odpis (kopia) dyplomu
 • wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć do dnia 11.07.2024 r. do godziny 14.00 w Dziekanacie Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów.