Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Lekarskiego
ogłasza konkurs na stanowisko asystent w grupie badawczo-dydaktycznej
w Zakładzie Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych

Nasze wymagania

 • posiada co najmniej tytuł zawodowy lekarza, magistra lub inny równorzędny w zakresie właściwej dyscypliny
 • posiada aktywność naukową, potwierdzoną m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku
 • posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego (angielski na poziomi B2
 • posiada predyspozycje do prowadzenia zajęć ze studentami
 • posiada umiejętność współpracy w zespole badawczym
 • charakteryzuje się inicjatywą i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów badawczych
 • wspomaga pracę starszych naukowców

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymaganym zakresie godzin, w ramach przedmiotów nauczanych w jednostce, w języku polskim i angielskim, przeprowadzenie egzaminów, zaliczeń i kolokwiów oraz przygotowanie pytań egzaminacyjnych.
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz inne prace, zalecone przez kierownika, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania procesu dydaktycznego oraz inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki
 • prowadzenie badań naukowych i przygotowanie publikacji naukowych, aplikowanie o fundusze zewnętrzne w ramach narodowych i międzynarodowych konkursów
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych uczelni
 • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku -stażowego oraz systemu motywacyjnego
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne dydaktycznie środowisko pracy
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie --aktywności sportowej itp

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys naukowy z uwzględnieniem spisu publikacji
 • życiorys zawodowy w przypadku etatów dydaktycznych
 • wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, -prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych
 • skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie
 • deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania

Załączniki