Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Lekarskiego
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie dydaktycznej
w Klinice Ortopedii i Traumatologii

Nasze wymagania

 • 1) co najmniej tytuł zawodowy lekarza, magistra lub inny równorzędny w zakresie właściwej dyscypliny
 • 2) umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem
 • 3) znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Zakres obowiązków

 • 1) Kształcenie studentów fizjoterapii – prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami, udział w przeprowadzaniu egzaminów bądź innych weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, prowadzenie konsultacji dla studentów
 • 2) Uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Kliniki związanych procesem dydaktycznym
 • 3) Stałe podnoszenie własnych kompetencji zawodowych
 • 4) inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

Oferujemy

 • 1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy:
 • 2) wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego
 • 3) możliwość rozwoju zawodowego;
 • 4) atrakcyjne dydaktycznie środowisko pracy;
 • 5) atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 2) życiorys naukowy z uwzględnieniem spisu publikacji
 • 3) życiorys zawodowy w przypadku etatów dydaktycznych
 • 4) wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych
 • 5) skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • 6) skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności
 • 7) oświadczenie o niekaralności
 • 8) oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie
 • 9) deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania

Załączniki