Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Teologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk teologicznych
 • nauki teologiczne

Nasze wymagania

 • posiadanie licencjatu kanonicznego z teologii (według wymagań Konstytucji apostolskiej Veritatis gaudium);
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2;
 • reprezentowanie dziedziny i dyscypliny naukowej zgodnie z aktualnym rozporządzeniem;
 • przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • doświadczenie w zakresie pracy naukowej, w szczególności w zakresie publikowania wyników badań w postaci publikacji w wydawnictwach i czasopismach ujętych w wy-kazach prowadzonych na potrzeby waluacji jakości działalności naukowej – minimalnie: artykuły w czasopiśmie z wykazu na poziomie co najmniej 70 punktów lub 2 artykuły w czasopismach z wykazu z czego 1 na poziomie co najmniej 40 punktów lub autor-stwo/współautorstwo monografii naukowej ( w dwóch latach poprzedzających ogłosze-nie konkursu);
 • wysoka motywacja do pracy dydaktycznej, sumienność, dobra organizacja warsztatu

Mile widziane

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk teologicznych, specjalność teologia dogmatyczna

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych i klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • kwestionariusz personalny kandydata
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych
 • informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 • oświadczenie wskazujące KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu)

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Teologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin w formie papierowej lub drogą elektroniczną wraz ze skanami dokumentów na adres: wt@kul.pl w terminie do dnia 10 lipca 2024 r.
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2024 r.