Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej, Katedra Inteligencji Obliczeniowej
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • ukończone studia wyższe drugiego stopnia na kierunku Informatyka lub innym pokrewnym
 • ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej 4,5
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz biegła znajomość języka polskiego (jeśli nie jest to język ojczysty)
 • umiejętność pracy w zespole oraz zdolność do samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów badawczych i zadań dydaktycznych
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • dodatkowymi atutem będzie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie)
 • list motywacyjny
 • życiorys zawodowy (w tym informacje o ewentualnej działalności dydaktycznej, organizacyjnej i naukowej)
 • odpis dyplomu/ów ukończenia studiów wyższych
 • kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy (w załączeniu)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (w załączeniu)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze Obsługi Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin, pok. Ox 8, z dopiskiem „Konkurs w Katedrze Inteligencji Obliczeniowej – asystent” w terminie do dnia 20.07.2024 r. Przesyłane drogą elektronic