Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

ASYSTENT W ZAKŁADZIE MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych
pełny wymiar czasu pracy
zatrudnienie na czas określony

Nasze wymagania

 • posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego,
 • posiadania predyspozycji do pracy badawczej i dydaktycznej.

Mile widziane

 • ukończone studia wyższe – posiadanie tytułu magistra biologii lub magistra biotechnologii lub magistra analityki medycznej lub lekarza medycyny,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej z zakresu badań mikrobiologicznych (głównie z zakresu bakteriologii i wirusologii),
 • znajomości technik biologii molekularnej,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2, w tym w zakresie mikrobiologii,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami w języku polskim.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej lub badawczo-rozwojowej, w tym udział w upowszechnianiu rezultatów działalności badawczej,
 • prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, głównie o charakterze praktycznym (seminaria, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne),
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki,
 • podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych, w tym podnoszenie umiejętności posługiwania się j. angielskim oraz ukończenie kursu z zakresu metodologii dydaktyki akademickiej, a także poprzez udokumentowany udział w szkoleniach i konferencjach.
 • dorobek naukowy w postaci co najmniej jednej publikacji pełnotekstowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym z co najmniej Q2* lub dorobek naukowy powinien wynosić co najmniej 1,0 pkt. IF lub co najmniej jedno zarejestrowane zgłoszenie patentowe.

Oferujemy

 • umowę o pracę na czas określony ( 2 lata z możliwości przedłużenia) w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela akademickiego,
 • pracę w najlepszej uczelni medycznej w Polsce, posiadającej status uczelni badawczej,
 • możliwość rozwoju zawodowego w ramach obejmowanego stanowiska,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu wraz z oświadczeniami:
 • - oświadczenie, o spełnieniu warunków zawartych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • - oświadczenie, że Gdański Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,
 • • CV (informacja o dotychczasowych osiągnięciach zawodowych),
 • • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • • dyplom poświadczający posiadanie tytułu zawodowego wraz z suplementem,
 • • wykaz analizy bibliometrycznej z punktacją IF,
 • • potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu oraz zaświadczeń o uzyskanych specjalizacjach lub szkoleniu specjalistycznym,
 • • kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu,
 • • inne dokumenty istotne dla postępowania konkursowego np. referencje (opcjonalnie).
 • Wzory podstawowych formularzy, które należy wypełnić, zeskanować i załączyć znajdują się TUTAJ.

Załączniki