Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechatroniki
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Praca dydaktyczna: zajęcia projektowe i laboratoryjne związane z konstruowaniem urządzeń precyzyjnych i mechatronicznych oraz pomiarami odchylenia od pionu.
Praca badawcza: prowadzenie badań doświadczalnych sensorów MEMS, konstruowanie struktury mechanicznej prototypowych czujników wielkości geometrycznych.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (innego języka obcego)
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry/Zakładu
 • znajomość problematyki dotyczącej konstruowania urządzeń precyzyjnych oraz pomiarów odchylenia od pionu
 • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem badań doświadczalnych sensorów MEMS oraz konstruowaniem struktury mechanicznej prototypowych czujników wielkości geometrycznych
 • umiejętność korzystania z programu/środowiska: Inventor, Labview, MS Office
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nie ukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy