Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Sztuki i Designu
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Sztuki i Designu

Nasze wymagania

 • tytuł magistra w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • wiedza i doświadczenie w zakresie technik graficznych warsztatowych i rysunku, ze szczególnym uwzględnieniem sitodruku
 • udokumentowany dorobek artystyczny w zakresie sztuk wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej grafiki artystycznej i rysunku
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć

Mile widziane

 • doświadczenie dydaktyczne, tj. praca w szkole lub uczelni wyższej, prowadzenie i organizacja kursów lub warsztatów
 • doświadczenie przy organizacji wystaw
 • dodatkowym atutem będzie znajomość programów graficznych, podstaw projektowania graficznego
 • gotowość do otwarcia przewodu doktorskiego lub otwarty przewód doktorski

Zakres obowiązków

 • realizacja zadań́ związanych z kształceniem studentów
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu/Katedry
 • rozwój artystyczny i naukowy w obszarze sztuk wizualnych, udział w projektach naukowo-badawczych
 • realizacja zadań́ i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych

Oferujemy

 • praca w uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326, w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
 • wykaz publikacji i projektów badawczych (lista wystaw, projektów itp.)
 • PORTFOLIO (wystawy/ projekty/ dokumentacja prac, itp.) - pdf lub portfolio drukowane kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje
 • opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy lub promotora/opiekuna realizowanej rozprawy doktorskiej
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu)
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje

Załączniki