Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Zatrudnienie jest planowane w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w dziedzinie nauki inżynieryjno-techniczne, w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, specjalisty w zakresie mikrosystemów i systemów pomiarowych. W zakres obowiązków będzie wchodziła realizacja zadań dydaktycznych i badawczych prowadzonych przez Zakład.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku elektronika lub mechatronika
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona dyplomem, certyfikatem lub publikacjami
 • mile widziana znajomość języka polskiego
 • zainteresowania naukowe wiążące się ze specjalnością naukową Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych
 • znajomość elektroniki, metrologii, technologii mikrosystemów
 • predyspozycje do prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych
 • chęć rozwijania się w zakresie mikroczujników i mikrosystemów (w tym mikrosystemów do pomiarów wilgotności gazów), technologii wytwarzania mikrosystemów (w tym technologii druku strumieniowego), w zakresie sieci czujnikowych (przewodowych i bezprzewodowych IoT), oraz umiejętności projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych i pomiarowych
 • gotowość do uczestnictwa w międzynarodowych/krajowych projektach badawczych z zakresu wyżej wymienionych obszarów
 • mile widziana umiejętność pracy w laboratorium clean-room oraz zdolności manualne pozwalające na prowadzenia prac warsztatowych (montaż elementów elektronicznych, obsługa urządzeń technologicznych – drukarki strumieniowej, drukarki 3D, wycinarki laserowej, frezarki numerycznej, instalacji ze sprężonymi gazami itp.)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy