Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

konkurs otwarty na TRZY STANOWISKA ASYSTENTA w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Katedrze Elektroniki i Technik Informacyjnych.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • posiadany co najmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub Informatyka techniczna i telekomunikacja albo pokrewnych
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
 • znajomość zagadnień z zakresu techniki mikroprocesorowej, sieci komputerowych lub programowania
 • biegła znajomość języka polskiego (potwierdzona certyfikatem w przypadku obcokrajowców) oraz dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • doświadczenie i osiągnięcia organizacyjne
 • udokumentowany dorobek publikacyjny, udział w projektach naukowych lub posiadanie patentu

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie (pisemne zgłoszenie do konkursu)
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu)
 • kserokopia dyplomu magistra inżyniera (oryginał do wglądu)
 • życiorys zawodowy (w tym informacje o działalności dydaktycznej i organizacyjnej)
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • wykaz publikacji naukowych
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (formularz w załączeniu)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć w sekretariacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, pok. 216, ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin