Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4685 zł brutto
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • nauki leśne

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Leśnictwa i Ekologii Lasu

Nasze wymagania

 • dyplom magistra inżyniera leśnictwa,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych), określonych w Załączniku nr 4 (tabela 5a) do Statutu UWM w Olsztynie,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Publikowanie w renomowanych czasopismach z listy JCR

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie).
 • 2. Życiorys
 • 3. Kwestionariusz osobowy (obowiązujący na UWM)
 • 4. Odpis dyplomu magistra inżyniera z zakresu leśnictwa
 • 5. Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (z punktacją zgodnie z Tabelą 5a Załącznika nr 4 do Uchwały nr 494 Senatu UWM w Olszynie, ze zm.).
 • 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego (obowiązujące na UWM).
 • 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 742 ze zm.).
 • 8. Deklaracja złożenia oświadczenia, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ww. ustawy.
 • 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca na UWM).
 • 10. Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki leśne oraz zaliczenia do liczby („N”) pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny naukowej.
 • 11. Oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu Karnego, w art.189a i art. 207 Kodeksu Karnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 17 ze zm.) oraz w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r., poz. 172 oraz z 2022 r. poz.2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione w przepisach prawa obcego.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 8, pok. 03.