Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:
1) dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM http://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
2) tytuł zawodowy: magister pielęgniarstwa
3) prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
4) specjalizacja: (rok trwania lub zaświadczenie) w przypadku prowadzenia przedmiotów klinicznych
5) doświadczenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza minimum 2 lata
6) znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć
7) kandydaci którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
8) oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020, poz. 85):
a) mają pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia

Nasze wymagania

 • jw
 • jw

Mile widziane

 • jw
 • jw

Zakres obowiązków

 • jw
 • jw

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Szczegółowy opis w ogłoszeniu konkursowym
 • Szczegółowy opis w ogłoszeniu konkursowym

Załączniki