Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej ogłasza konkurs otwarty na: TRZY STANOWISKA ASYSTENTA w Katedrze Informatyki
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • ukończony I stopień studiów na kierunku informatyka
 • ukończony II stopień studiów na kierunku informatyka lub matematyka
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownym certyfikatem)
 • średnia ze studiów zarówno na I jak i II stopniu nie mniejsza niż 4,0
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej
 • posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu wytwarzania oprogramowania na platformę Salesforce, chmur komputerowych oraz sztucznej inteligencji
 • umiejętność programowania obiektowego w co najmniej jednym języku programowania
 • umiejętność tworzenia aplikacji internetowych
 • umiejętność tworzenia aplikacji mobilnych
 • praktyczna znajomość baz danych
 • pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Lubelskiej o zatrudnienie
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu)
 • kserokopie odpisów dyplomów ukończonych studiów I oraz II stopnia (oryginały odpisów do wglądu)
 • informacje o działalności podczas studiów
 • informacje o doświadczeniu dydaktycznym
 • informacje o predyspozycjach naukowo-badawczych (np. własne oświadczenie lub opinia opiekuna naukowego)
 • informacje o doświadczeniu zawodowym i posiadanych umiejętnościach
 • oświadczenie, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu)
 • podpisaną klauzulę zgody dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO) (formularz w załączeniu)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38 A, 20-618 Lublin, pok. E216