Asystent stanowisko badawcze

Wydział Elektryczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych (w języku polskim oraz angielskim) a także udział badaniach naukowych w zakresie zagadnień związanych z profilem kształcenia Zakładu takich jak:
– projektowania (sprzęt i oprogramowanie) systemów pomiarowych,
– systemy wbudowane,
– cyfrowe przetwarzanie sygnałów,
– wykorzystanie zagadnień związanych z szeroko rozumianą informatyką (architektura komputerów, technika mikroprocesorowa, technologia informacyjna),
– wykorzystanie zagadnień uczenia maszynowego i AI,.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu
 • znajomość projektowania systemów pomiarowych, systemów wbudowanych, systemów cyfrowego przetwarzanie i przesyłania sygnałów, FPGA
 • znajomość zagadnień związanych z szeroko rozumianą informatyką (architektura komputerów, technika mikroprocesorowa, technologia informacyjna)
 • umiejętność programowania w C/C++/C#, Matlab i Octave, Python, doświadczenie w programowaniu mikrokontrolerów i systemów wbudowanych, doświadczenie w DSP i cyfrowej obróbce sygnałów pomiarowych
 • znajomość zagadnień uczenia maszynowego i AI, stosowanie AI w systemach wbudowanych
 • doświadczenie laboratoryjne (planowanie eksperymentu, wykorzystanie współczesnego sprzętu pomiarowego, analiza i obróbka wyników)
 • zamiłowanie do prowadzeniu zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Gmach Elektrotechniki,
  ul. Koszykowa 75/216
  00-622 Warszawa