Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

OPIS: Stanowisko obejmujące badania dotyczące analityki chemicznej w dziedzinie chemii bionieorganicznej. Wykorzystywanymi w tym celu technikami są m.in. potencjometria, spektroskopia UV-Vis, woltamperometria cykliczna (CV), woltamperometria pulsowa-różnicowa (DPV) oraz spektroskopia FTIR. Szczegółowe badania opierają się na analizie fizykochemicznej połączeń koordynacyjnych wybranych jonów metali bloku d (np. jony Cd2+) z organicznymi ligandami, określaniu ich właściwości kompleksotwórczych, wyznaczaniu właściwości kwasowo-zasadowych związków oraz określaniu ich wartości pKa. Ponadto analiza obejmuje również badanie oddziaływań związków niskocząsteczkowych z biomolekułą DNA. Dodatkowymi atutami kandydata będą znajomość i doświadczenie (udokumentowane, np. publikacja) w zastosowaniu techniki switchSENSE.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera kierunek: chemia, w zakresie biznesu chemicznego lub chemii, uzyskany nie wcześniej niż w 2021 roku,
 • co najmniej krótkoterminowy staż w ośrodku zagranicznym,
 • umiejętności związane z analityką chemiczną,
 • praktyczna znajomość technik potencjometrycznych, UV-Vis, CV, DPV, FTIR, switchSENSE,
 • udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest pierwszym autorem lub współautorem, w tym przynajmniej jedną publikację w czasopiśmie za 140 punktów z listy MEiN,
 • uczestnictwo w realizacji projektów naukowych lub udokumentowana aplikacja własna, (np. NCN, i inne),
 • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim dla studentów I. stopnia kierunku chemia lub pokrewnych,
 • samodzielność w pracy badawczej i umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.

Mile widziane

 • doświadczenie w wyznaczaniu stałych kompleksotwórczych z jonami metali bloku d (Cd2+); znajomość i doświadczenie obsługi edytorów tekstu i programów graficznych, udokumentowana współpraca naukowa (np. publikacja)

Zakres obowiązków

 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w języku obcym, zaliczanych do pensum dydaktycznego, określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
 • inne prace związane z procesem dydaktycznym, w szczególności: a) przeprowadzanie egzaminów, zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych; b) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, potwierdzającej uzyskanie zakładanych efektów uczenia się; c) przeprowadzanie konsultacji; d) kierowanie studenckimi praktykami zawodowymi lub sprawowanie opieki nad tymi praktykami; e) udział w hospitacji zajęć dydaktycznych; f) przygotowanie studentów do udziału w konkursach i imprezach kulturalnych; g) przygotowanie wzorów opisów przedmiotów (sylabusów); h) opieka nad studentem w ramach wymiany międzynarodowej.
 • prowadzenie działalności naukowej, obejmującej: badania naukowe, badania rozwojowe,
 • upowszechnianie wyników działalności naukowej, w sposób przyjęty w reprezentowanej dyscyplinie naukowej
 • pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • współpraca z Uczelnią w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami
 • wykonywanie za pośrednictwem Uczelni usług badawczych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego),
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • Kopię dyplomu uzyskania tytułu magistra inżyniera lub magistra w dyscyplinie nauki chemiczne,
 • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym,
 • Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego.

Załączniki