Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Sopot
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4685,00 do 5500,00 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Nasze wymagania

 • 1) Stopień naukowy magistra w dziedzinie nauk ekonomicznych lub społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości uzyskany nie wcześniej niż w 1990 roku
 • 2) Sprecyzowane zainteresowania badawcze dotyczące finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, zarządzania finansami w organizacjach
 • 3) Umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z wykorzystaniem literatury naukowej oraz adekwatnych technik obliczeniowych i informatycznych
 • 4) Praktyczna znajomość funkcjonowania sfery finansowej w przedsiębiorstwach
 • 5) Udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w czasopismach recenzowanych, w których kandydat jest autorem lub współautorem
 • 6) Doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako wykonawca lub kierownik albo innych projektów rozwojowych lub wdrożeniowych
 • 7) Czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych
 • 8) Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu finansów, ekonomii lub zarządzania
 • 9) Samodzielność w pracy badawczej, umiejętność pracy w zespole, chęć doskonalenia warsztatu naukowego
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach

Zakres obowiązków

 • Obowiązki i uprawnienia pracownika określają w szczególności przepisy zawarte w:
 • - ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • - ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, racy, Regulaminie Organizacyjnym
 • oraz innych wewnętrznych przepisach Uniwersytetu Gdańskiego. Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym oraz innych wewnętrznych przepisach Uniwersytetu Gdańskiego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • a) Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • b) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • c) Kopię dyplomu uzyskania tytułu magistra
 • d) Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • e) Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania
  Katedra Finansów Przedsiębiorstw, pokój 129
  ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot