Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: Zgodnie z RMNiSW zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Stanowisko asystenta dydaktycznego związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport oraz turystyka i rekreacja.

Nasze wymagania

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku prawo lub pokrewne oraz kierunku z obszaru nauk o kulturze fizycznej (w przypadku braku wykształcenia kierunkowego z obszaru nauk o kulturze fizycznej konieczne udokumentowane doświadczenie, co najmniej 2-lata pracy w organizacjach sportowych).
 • Co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej lub nauk prawnych lub pokrewnych.
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej.
 • Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
 • Dodatkowe kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych i pracy badawczej.
 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej i wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości.
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów.
 • Doświadczenie w organizacji konferencji naukowych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów.
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej.
 • Doświadczenie społeczne (w organizacjach pozarządowych lub wolontariat).
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca).
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
 • Gotowość do pracy także w weekendy.
 • Zainteresowania badawcze z zakresu zarządzania sportem, turystyką lub rekreacją.
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie obciążeń dydaktycznych dla wykładowców, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych).
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa w działalności sportowo-rekreacyjnej oraz pokrewnych
 • prowadzenie działalności naukowej w obszarze nauk o kulturze fizycznej oraz działalności organizacyjnej na rzecz AWF Warszawa

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora AWF w Warszawie.
 • 2. Kwestionariusz osobowy: https://www.awf.edu.pl/__data/assets/word_doc/0007/28186/Kwestionariusz-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc
 • 3. Kopie stosownych, wyznaczonych warunkami konkursu dokumentów.
 • 4. Wykaz publikacji ze szczególnym uwzględnieniem dorobku z ostatnich dwóch lat.
 • 5. Dokumenty świadczące o tym, że kandydat/kandydatka posiada inne umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy dydaktycznej i organizacyjnej.
 • 6. Deklarację nt. znajomości języka angielskiego.
 • 7. Deklarację wskazującą Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jako pierwsze podstawowe miejsce zatrudnienia.
 • 8. Zobowiązanie do afiliowania dorobku naukowego w AWF Warszawa.
 • 9. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru obowiązującego w AWF Warszawa. http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf

Załączniki