Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

SGGW Instytut Inżynierii Środowiska
SGGW Instytut Inżynierii Środowiska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy w dyscyplinie inżynieria środowiska lub architektura i urbanistyka, lub ogrodnictwo, lub tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku architektura krajobrazu
 • doświadczenie w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych i przyrodniczo-krajobrazowych planowania przestrzennego i kształtowania krajobrazu
 • doświadczenie w praktyce projektowej i planistycznej odnośnie dzieł architektury krajobrazu
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • wykazanie dorobku publikacyjnego w postaci recenzowanych artykułów naukowych (w tym min. jedna publikacja z IF – Web of Science Core Collection)
 • wykazanie dorobku publikacyjnego w postaci skryptów i/lub podręczników akademickich (wydawnictwa dydaktyczne jedno- lub wieloautorskie) w w/w zakresie
 • aktywność naukowa i projektowa o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także inne aktywności związane z podnoszeniem swoich kwalifikacji naukowych i zawodowych (np. udział w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych)
 • doświadczenie w organizacji konferencji naukowych oraz aranżacji wystaw artystycznych

Mile widziane

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i dyscyplina pracy
 • wysokie kompetencje społeczne i komunikatywność
 • osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie działalności naukowej

Oferujemy

 • bardzo dobre warunki pracy naukowej
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko
 • życiorys zawodowy
 • poświadczony odpis dyplomu
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Załączniki