Asystent stanowisko badawcze

Wydział Historyczny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o sztuce

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego
 • predyspozycje do pracy badawczej
 • ukończone studia muzykologiczne i obronione, w tym zakresie prace cenzusowe na poziomie licencjatu i magisterium
 • opublikowana monografia o tematyce chopinowskiej
 • dorobek naukowy w języku polskim i językach kongresowych odnoszący się do muzyki polskiej XIX wieku
 • udział w międzynarodowych konferencjach muzykologicznych

Zakres obowiązków

 • Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron)
 • opinia o predyspozycjach Kandydata/ Kandydatki do pracy nauczyciela akademickiego – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a oraz o działalności naukowej

Załączniki