Asystent stanowisko dydaktyczne

Instytut Psychologii UKSW
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Dane ogólne:
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
UKSW: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji
STANOWISKO: asystent (stanowisko dydaktyczne)
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
DATA OTWARCIA KONKURSU: 19 czerwwiec 2024 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19 lipiec 2024 r.
MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: https://wfch.uksw.edu.pl
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Prowadzenie zajęć z obszaru psychologii pracy i organizacji, w szczególności łączących wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym w tym zakresie; pozyskiwanie i realizacja projektów dydaktycznych

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata z możliwością przedłużenia

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy: magister psychologii
 • doświadczenie praktyczne w zakresie psychologii pracy i organizacji
 • doświadczenie dydaktyczne lub szkoleniowe
 • doświadczenie organizacyjne lub projektowe

Zakres obowiązków

 • dydaktyka

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku asystenta z uzasadnieniem. Na podaniu należy dopisać: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO - 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1 przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w celu prowadzenia przez Uniwersytet procesu rekrutacji”
 • życiorys/CV;
 • odpis pisma o nadaniu tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego magistra psychologii
 • wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego - w tym lista publikacji z ostatnich 5-ciu lat, w tym informacje o wydanych monografiach, artykułach, recenzjach, czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych, udział w projektach naukowych, w tym w roli kierownika, a także wykaz zajęć dla studentów lub przeprowadzonych szkoleń;
 • informacja o dorobku organizacyjnym;
 • oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy;
 • ewentualnie inne dokumenty według uznania kandydata.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać do dnia 19 lipca 2024 r do godz. 12.00 w Sekretariacie Instytutu Psychologii, ul. Wóycickiego 1/3 budynek 14; pokój 01, 01-938 Warszawa.