Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Transportu Elektrotechniki i Informatyki
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Miejsce: Radom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • • posiadanie tytułu zawodowego (studia drugiego stopnia) w dziedzinie nauk informatycznych (informatyka / informatyka techniczna i telekomunikacja);
 • • znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy URad. par. 17

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego;
 • • życiorys (CV);
 • • kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy;
 • • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony,
 • • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 • • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego będzie podstawowym miejscem pracy.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Sekretariat Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki, Radom, ul. Malczewskiego 29, pok. nr 15.