Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki prawne

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Finansowego
MIASTO: Łódź
STANOWISKO: asystent w Katedrze Prawa Finansowego
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne
DATA OGŁOSZENIA: 25 czerwca 2024r
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 lipca 2024r
LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl
DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: aleksandra.staniucha.andrejkow@wpia.uni.lodz.pl
SŁOWA KLUCZOWE: prawo finansowe

Nasze wymagania

  • Kandydat powinien spełniać następujące kryteria: • posiadać tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie nauki prawne; • specjalizować się w zakresie prawa finansowego w tym zwłaszcza w zakresie prawa finansowego jednostek samorządu terytorialnego, • mile widziane doświadczenie naukowe potwierdzone publikacjami w punktowanych czasopismach naukowych; • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie prawa finansowego na poziomie uniwersyteckim; • posiadać ogólną wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych; • umiejętność pracy w zespole, w tym przy współorganizowaniu konferencji naukowych (krajowych i zagranicznych) oraz innych wydarzeń naukowych; • posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie praktyki stosowania prawa podatkowego (minimum 3 lata); • znać biegle język polski w mowie i piśmie; • znać język angielski w zakresie niezbędnym do prowadzenia badań naukowych z zakresu prawa finansowego; • mile widziane doświadczenie w zakresie realizacji projektów w ramach programów ministerialnych; • mile widziany udział w Interdyscyplinarnych grantach badawczych; • mile widziane studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego.

Zakres obowiązków

  • Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy Obowiązkiem jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa. Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności: · przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742); · przestrzegać obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ; · przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych; · dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; · niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w Uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych: · prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość; · terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów; · udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych; · przeprowadzanie zaliczeń prowadzonych zajęć; · opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów; · opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć; · przeprowadzanie konsultacji ze studentami; · podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych; · dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; · przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo; · wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych. Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych: · prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; · pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; · rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników; · aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni; · udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia); · doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego. Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych: · praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach; · praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; · organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich; · udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; · pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym opieka nad praktykami zawodowymi studentów; · inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych; · inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego - w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata, http://www.uni.lodz.pl/kariera, • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.) • kopię dyplomu, • klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego, http://www.uni.lodz.pl/kariera, • deklaracja o prowadzeniu badań we wskazanej dyscyplinie, do pobrania ze strony UŁ http://www.uni.lodz.pl/kariera, • promesa, do pobrania ze strony UŁ http://www.uni.lodz.pl/kariera.