Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Miejsce: Katowice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomii będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

  • • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku Informatyka, Automatyka i Robotyka, E-Commerce, Gospodarka cyfrowa lub pokrewne, • posiadają predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, • załączyły wykaz publikacji lub koncepcję artykułu naukowego poświęconego zagadnieniom związanym z zainteresowaniami naukowym jednostki, • załączyły plan rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, • posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Mile widziane

  • • dodatkowym atutem będzie opublikowany artykuł naukowy w czasopiśmie, • dodatkowym atutem będzie autorstwo rozdziału w monografii, • dodatkowym atutem będzie znajomość języka programowania: Power BI, Qlik Sense, CMS Word Press, Google Analytics, Google Ads, znajomość zasad optymalizacji SEO, podstawy języka Python, • dodatkowym atutem będzie udokumentowana ponadstandardowa aktywność w okresie studiów (organizacje studenckie, koła naukowe, konferencje, publikacje), • dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia naukowego, • dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia dydaktycznego, • dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia organizacyjnego, • dodatkowym atutem będzie bardzo dobra, udokumentowana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w języku angielskim oraz publikowanie wyników badań i współpracę w międzynarodowym zespole, • w przypadku obcokrajowców wymagane jest wykazanie się znajomością języka polskiego.

Zakres obowiązków

  • Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomii będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • osobiście lub pocztą tradycyjną z adnotacją na dokumentach „Ogłoszenie nr 18/2024/AS/KIE/WE” do Biura Rozwoju Kadr w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, budynek Rektoratu; pok. 2/23, tel. +48 32257-7051.