Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii angielskiej
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie historycznego językoznawstwa angielskiego w postaci publikacji w wydawnictwach i czasopismach ujętych w wykazach prowadzonych na potrzeby ewaluacji działalności naukowej – minimalnie: artykuł w czasopiśmie z wykazu na poziomie co najmniej 70 punktów lub dwa artykuły w czasopismach z wykazu, z czego jeden na poziomie co najmniej 40 punktów lub autorstwo/współautorstwo monografii naukowej (w dwóch latach poprzedzających ogłoszenie konkursu)
 • doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków na badania naukowe oraz (lub) realizacji grantów i projektów naukowych w zakresie dostępnym dla kandydata
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C2
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na najwyższych poziomach zaawansowania
 • wiedza i umiejętności w zakresie: prowadzenie badań tekstowych z użyciem narzędzi humanistyki cyfrowej, doświadczenie w zakresie paleografii, znajomość historii języka angielskiego
 • dorobek organizacyjny

Mile widziane

 • ukończenie specjalizacji tłumaczeniowej oraz/lub doświadczenie w wykonywaniu tłumaczeń pisemnych i ustnych
 • potwierdzone uczestnictwo w szkoleniach podwyższających kompetencje nauczycielskie
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów,
 • praca wychowawcza, a w szczególności kształtowanie moralnych i patriotycznych postaw studentów,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych
 • udział w pracach organizacyjnych Uniwersytetu i wykonywanie zadań powierzonych przez władze Uniwersytetu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych i klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • kwestionariusz personalny kandydata
 • klauzula informacyjna rekrutacja do pracy
 • oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uczelni
 • oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych
 • informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji
 • oświadczenie wskazujące KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (w przypadku wygrania konkursu)

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. CN-207, w terminie do dnia 19 lipca 2024 r.