Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauki o zarzadzaniu i jakości, ekonomii, socjologii lub psychologii
 • predyspozycje i gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
 • zainteresowanie szeroko rozumianą tematyką zarządzania, szczególnie w obszarach gospodarki cyfrowej, diagnozowania przedsiębiorstw, metod zarządzania, procesów społecznych w zarządzaniu
 • predyspozycje i przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, również z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie C2 (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownym certyfikatem)
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2
 • komunikatywność oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole
 • zaangażowanie i dyspozycyjność w pierwszym miejscu pracy – Politechnice Lubelskiej
 • dorobek naukowy, publikacje z ostatnich pięciu lat z obszaru nauk o zarządzaniu

Mile widziane

 • realizacja lub współpraca przy realizacji projektów badawczych
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu zarządzania
 • udokumentowana aktywność organizacyjna

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie)
 • list motywacyjny
 • życiorys (syntetyczny, do 5 stron)
 • kopie dyplomu/ów wymaganych na danym stanowisku
 • wykaz dotychczasowych publikacji naukowych
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (obowiązujący formularz w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy (obowiązujący formularz w załączeniu)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (obowiązujący formularz w załączeniu)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:
  Sekretariat Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38, pokój 26, 20-618 Lublin, z dopiskiem: „Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania” bądź w wersji elektronicznej na adres : wz.sekretariat@pollub.pl