Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Cybernetyki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

stanowisko adiunkt w grupie dydaktycznej Wydziału Cybernetyki WAT

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie informatyki;
 • wiedza i umiejętności w zakresie: • teorii informacji i kodowania, przetwarzania języka naturalnego, • projektowania naturalnych interfejsów użytkownika, • implementacji inteligentnych systemów komputerowych
 • dodatkowo będą brane pod uwagę: • znajomość języka angielskiego, • dorobek publikacyjny oraz uzyskane nagrody i wyróżnienia, • doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowanie studentów studiów wyższych oraz uczestników studiów podyplomowych, a także kursów dokształcających prowadzonych przez Akademię, w tym: prowadzenie wykładów (za zgodą Wydziałowej Rady ds.. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra), ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektów przejściowych i konsultacji, oraz kierowanie pracami końcowymi i recenzowanie prac końcowych (za zgodą Wydziałowej Rady ds. Kształcenia Wydziału Cybernetyki - w wypadku pracowników z tytułem zawodowym magistra);
 • udział w realizacji prac dla potrzeb dydaktyki,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego,
 • uczestniczenie w pracach zespołów zadaniowych powołanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju oraz udział w ich pracach,
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych i pomocy szkoleniowych oraz planowanie i udział w przedsięwzięciach mających na celu doskonalenie metodyki kształcenia,
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej jednostki organizacyjnej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dziekana Wydziału Cybernetyki;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy: informacje o zainteresowaniach naukowych oraz o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy lub ewentualnie dodatkowym miejscem pracy.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • - osobiście: w sekretariacie Instytutu Teleinformatyki i Cyberbezpieczeństwa w pokoju 116 w budynku 65;
  - listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki,
  00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;