Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Studiów Kulturowych
Uniwersytet w Białymstoku
  • Miejsce: Białystok
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

asystent w pełnym wymiarze czasu pracy

Nasze wymagania

  • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dziennik Ustaw. 2023 r., poz.742) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne: • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra kulturoznawstwa

Mile widziane

  • • doświadczenie w upowszechnianiu nauki lub działalności artystycznej w zakresie sztuk wizualnych • doświadczenie w pracy w studenckich kołach naukowych • biegła znajomość języka angielskiego, w tym języka angielskiego w zakresie studiów kulturowych

Zakres obowiązków

  • 1. Obowiązki naukowe, w szczególności: 1) prowadzenie działalności naukowej oraz podnoszenie własnego poziomu naukowego, 2) uczestniczenie w realizacji planów strategicznych dyscyplin, które reprezentuje, oraz planów działalności jednostki, w której jest zatrudniony, 3) prowadzenie badań naukowych finansowanych z subwencji i dotacji, o których mowa w ustawie 4) upowszechnianie i afiliowanie przy UwB wyników działalności naukowej, w szczególności w postaci: a) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, b) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie tych wydawnictw sporządzonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach, c) przyznanych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i wyłącznych praw hodowców do odmian roślin, 5) pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 6) współpraca z uczelnią w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, 7) wykonywanie za pośrednictwem uczelni usług badawczych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 2. Obowiązki dydaktyczne, w szczególności: Kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów w szczególności poprzez: 1) przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych*), określonych w programach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i programach kształcenia studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej, opracowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć w języku obcym dla tych form kształcenia, zaliczanych do pensum dydaktycznego, 2) inne prace związane z procesem dydaktycznym, w szczególności: a) przeprowadzanie egzaminów**), zaliczeń, kolokwiów bądź innych form weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, a także udział w egzaminach komisyjnych, b) udział w przeprowadzaniu oceny śródokresowej realizacji indywidualnego planu badawczego przez doktoranta, c) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji, potwierdzającej uzyskanie zakładanych efektów uczenia się na zasadach określonych w odrębnych przepisach, d) sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych, w tym sprawdzenie pracy dyplomowej przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego**), e) recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe**), f) przeprowadzanie konsultacji w wymiarze nie niższym niż 1 godzina tygodniowo, g) udział w hospitacji zajęć dydaktycznych, h) opracowywanie i aktualizowanie sylabusów do prowadzonych zajęć, i) uczestniczenie w doskonaleniu oferty dydaktycznej, j) wykonywanie obowiązkowego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych – pensum, a w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu studiów, prowadzenie zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, k) monitorowanie zasobów bibliotecznych w zakresie dostępności literatury zalecanej w ramach prowadzonego przedmiotu, l) prowadzenie zajęć w ramach sekcji sportowych i artystycznych. 3. Obowiązki organizacyjne i inne 1) udział w postępowaniach w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w charakterze promotora pomocniczego***), 2) udział w postępowaniach w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w charakterze sekretarza komisji doktorskiej, 3) udział w innych pracach i wdrażanych programach związanych z rozwojem poziomu badawczo-dydaktycznego uczelni, zlecanych przez rektora, prorektora, dziekana wydziału, dyrektora instytutu, dyrektora filii lub kierownika jednostki organizacyjnej i ich zastępców, 4) uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni związanych z procesem dydaktycznym oraz działalnością naukową, w szczególności: a) udział w komisjach wydziałowych/instytutowych i uczelnianych, b) udział w organizowaniu konferencji i sympozjów, c) podejmowanie działań na rzecz promocji jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, d) prowadzenie współpracy z otoczeniem (społecznym/gospodarczym), e) działalność popularyzatorska w zakresie upowszechniania wiedzy, f) sprawowanie opieki na kołami naukowymi, g) pełnienie funkcji opiekuna roku, h) sprawowanie opieki nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe, 5) stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, w szczególności: a) udział w konferencjach i seminariach związanych z wykonywaną pracą, b) udział w szkoleniach służących podnoszeniu swoich umiejętności dydaktycznych i naukowych, c) organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu, 6) przestrzeganie regulaminu pracy i porządku ustalonego w Uniwersytecie w Białymstoku, 7) okresowe zastępowania pracownika wskazanego przez przełożonego, 8) znajomość obowiązujących przepisów powszechnych i wewnętrznych w sprawach należących do zakresu obowiązków pracownika, w szczególności Statutu Uniwersytetu w Białymstoku, Regulaminu pracy Uniwersytetu w Białymstoku, Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego, 9) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w uczelni, 10) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 11) dbanie o dobro uczelni, chronić jej mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, w szczególności informacje objęte klauzulą „zastrzeżone”, „tajne” lub inne równoznaczne, a także informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne dotyczące pracodawcy lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile pracodawca podjął działania zmierzające do zachowania tych informacji w poufności. 12) przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, w tym w przepisach wskazanych w pkt 8, 13) przestrzeganie obowiązujących w uczelni zasad udzielania informacji, określonych w odpowiednich aktach wewnętrznych uczelni, podanych do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy, 14) przestrzeganie zasad współżycia społecznego w uczelni, 15) zachowanie czystość i porządek na swoim stanowisku pracy, 16) należycie zabezpieczyć po zakończeniu pracy dokumenty, narzędzia, urządzenia i pomieszczenia pracy, 17) poddawać się kontrolnym i okresowym badaniom lekarskim przewidzianymi przepisami prawa, 18) niezwłoczne informować pracodawcę o zmianie danych osobowych, 19) rzetelnie wykonywać powierzoną pracę, 20) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z wykonywanymi obowiązkami, w szczególności przestrzegać przepisów kodeksu pracy, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej, 21) systematyczne, nie rzadziej niż co drugi dzień, sprawdzanie i odpowiadanie na pocztę elektroniczną otrzymaną na adres mail pracownika w domenie uwb.edu.pl, 22) wykonywanie poleceń przełożonych, w tym przekazywanych drogą mailową na adres w domenie uwb.edu.pl, 23) w przypadku wdrożenia przez pracodawcę na terenie zakładu pracy elektronicznego systemu kontroli dostępu na teren budynków uczelni - posiadać kartę lub inne urządzenie dostępu wydane przez pracodawcę. 24) Przełożeni mogą powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż określone powyżej, jeżeli mieszczą się one w zakresie prac wynikających z zajmowanego stanowiska.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, 2. życiorys naukowy, 3. kwestionariusz osobowy, 4. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra kulturoznawstwa, 5. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO, 6. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych oraz poświadczających spełnienie warunków w punkcie I ogłoszenia, 7. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO, 8. oświadczenie, że Uniwersytet w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy(art. 120 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.2023, poz. 742 z późn. zm.). 9. inne dokumenty, które uczestnik chce załączyć.

Załączniki