Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektryczny Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA
w grupie pracowników badawczo dydaktycznych
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • preferowana specjalność: fotonika, optoelektronika
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie inżynierii materiałowej, oprogramowania typu CAD, optoelektroniki
 • posiadanie dorobku naukowego w zakresie fotoniki (w tym co najmniej autorstwo lub współautorstwo pięciu publikacji z listy JCR).
 • doświadczenie w zakresie wytwarzania i analizy właściwości materiałów fotonicznych,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole, potwierdzone udziałem w co najmniej jednym projekcie badawczym finansowanym w drodze konkursów krajowych lub międzynarodowych

Mile widziane

 • doświadczenie dydaktyczne i naukowe (publikacja arykułów naukowych, udział w konferencjach itp.)
 • udział w innych formach kształcenia np. szkoła letnia, studia podyplomowe,
 • uprawnienia w zakresie eksploatacji urzadzeń elektrycznych do 1 kV

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów, realizacja pensum dydaktycznego, prowadzenie zajęc dydaktycznych, konsultacji itp.
 • prowadzenie działalności naukowej niezbędnej do rozwoju naukowego, udział w seminariach naukowych itp.
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni oraz stałe podnoszenie kompetencji zawodowych
 • udział w innych pracach w tym programach związanych z rozwojem poziomu naukowo-dydaktycznego Uczelni wskazanych przez dziekana, dyrektora instytutu itp.
 • kandydat oświadcza, że Politechnika Białostocka będzie jego podstawowym miejscem pracy;
 • kandydat zobowiązuje się do zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej w swoich publikacjach naukowych
 • kandydat zobowiązuje się do złożenia oświadczenia o zaliczaniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne** oraz oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Oferujemy

 • rozwój zawodowy, badawczo-dydaktyczny, współpraca z otoczeniem gospodarczym,
 • udział w grantach, projektach, programach np. Erasmus+
 • dostęp do infrastruktury badawczo-dydaktycznej
 • udział w stażach krajowych i zagranicznych
 • rozwijanie kompetencji związanych z opracowaniem i wdrażaniem nowych technologii
 • udział w pracach badawczych dotyczących perspektywicznych technologii, nowych rozwiązań technicznych
 • atrakcyjne wynagrodzenie z możliwością dodatkowego wynagrodzenia w ramach projektów badawczych itp.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 • kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów)
 • dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera z co najmniej oceną dobrą na dyplomie ukończenia studiów; lub równorzędnego/stopnia doktora/doktora habilitowanego/tytułu profesora*;
 • autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego* wraz z wykazem publikacji;
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66-68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B2; w przypadku cudzoziemców znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w terminie 31.07.2024 r. w miejscu Sekretariat Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej ul. Wiejska 45 D, 15-351 Białystok.