Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Nazwa stanowiska: Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Dziedzina: Nauki inżynieryjno–techniczne
Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

Nr referencyjny: As_K68_W04N_D03_10_2024

Miejsce pracy: Wrocław
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 4/4

Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 20 lipca 2024 r., do godziny. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 września 2024 r.
Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2024 r.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia magistra z informatyki; opublikowanie w okresie ostatnich czterech lat co najmniej dwóch prac w czasopismach lub na konferencjach o zasięgu ogólnoświatowym
 • Doświadczenie w pracy na Uczelni Wyższej oraz doświadczenie w pracy z uczniami szkół średnich
 • Preferowana specjalizacje: algorytmika, optymalizacja kombinatoryczna
 • Biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie prac naukowych z informatyki teoretycznej i matematyki

Zakres obowiązków

 • Bieżące opracowywanie i uaktualnianie materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć
 • Przeprowadzanie zaliczeń, wystawianie ocen, dokumentacja procesu dydaktycznego w zakresie obowiązującym nauczycieli akademickich
 • Realizacja zadań organizacyjnych związanych z obsługą procesu dydaktycznego – w zakresie wyznaczonym przez przełożonego
 • Udział w zadaniach badawczych, organizacyjnych i dydaktycznych realizowanych przez Katedrę i Wydział

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni
 • Możliwość rozwoju zawodowego w obszarze naukowym i dydaktycznym
 • Pracę w kreatywnym zespole
 • Możliwość współpracy ze środowiskiem naukowym na terenie Polski oraz innych krajów
 • Perspektywy rozwoju:
 • Możliwość rozwoju naukowego i dydaktycznego
 • Możliwość udziału w projektach naukowych
 • Możliwość aplikowania o projekty naukowe
 • Możliwość realizacji współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i realizacji staży naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora - zalacznik 3a
 • 2. Syntetyczny życiorys
 • 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - zalacznik - kwestionariusz
 • 4. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów
 • 5. Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
 • 6. Wykaz publikacji
 • 7. Wykaz i opis staży naukowych
 • 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych - zalacznik 3b
 • 9. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - zalacznik 3c
 • 10. Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* - zalacznik 3d

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław (Barbara Sękowska, Marta Hoffman-Homa)
  lub
  - pocztą elektroniczną na adres mailowy (Barbara.Sekowska@pwr.edu.pl,
  Marta.Hoffman-Homa@pwr.edu.pl)