Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Badań Konsumpcji na Wydziale Zarządzania będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

 • • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości, • posiadają predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, • załączyły wykaz publikacji lub koncepcję artykułu naukowego poświęconego zagadnieniom związanym z zainteresowaniami naukowym jednostki, • załączyły plan rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, • posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Mile widziane

 • • dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów magisterskich ze średnią ocen co najmniej 4,5, • dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, udokumentowana odpowiednim certyfikatem lub ukończeniem kierunku studiów lub specjalności w języku angielskim, • dodatkowym atutem będzie udokumentowana znajomość języka rosyjskiego, niemieckiego lub francuskiego, • dodatkowym atutem będzie metodyczne przygotowanie do realizacji i upowszechniania wyników badań naukowych (np. ukończenie szkoleń w zakresie metodyki prowadzenia badań, analizy danych i/lub opracowania publikacji naukowych, doświadczenie w tworzeniu narzędzi pomiarowych do badań), • dodatkowym atutem będzie udział w badaniach naukowych i/lub projektach badawczych (preferowane badania realizowane w obszarze konsumpcji i zachowań konsumentów, finansowane w ramach projektów zewnętrznych), • dodatkowym atutem będzie autorstwo artykułów naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji w wysoko punktowanych czasopismach indeksowanych w bazach Scopus i Web of Science, • dodatkowym atutem będzie udokumentowana aktywność w środowisku międzynarodowym (np. wystąpienia na konferencjach międzynarodowych, czynny udział w organizacji takich konferencji), • w przypadku obcokrajowców wymagane jest wykazanie się znajomością języka polskiego.

Zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Badań Konsumpcji na Wydziale Zarządzania będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • osobiście lub pocztą tradycyjną z adnotacją na dokumentach „Ogłoszenie nr 20/2024/AS/KBK/WZ” do Biura Rozwoju Kadr w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
  ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, budynek Rektoratu; pok. 2/23, tel. +48 32257-7051.