Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego na Wydziale Ekonomii będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

 • • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku zarządzanie, przedsiębiorczość i finanse lub na innym kierunku o zbliżonych treściach programowych do jednego z wymienionych, • posiadają predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, • załączyły wykaz publikacji lub koncepcję artykułu naukowego poświęconego zagadnieniom związanym z zainteresowaniami naukowym jednostki (przedsiębiorczość, innowacyjność, zarządzanie, zachowania organizacyjne), • załączyły plan rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, • posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Mile widziane

 • • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu badan naukowych potwierdzone opublikowanymi artykułami naukowymi lub wystąpieniami na konferencjach naukowych (wymagany związek z dyscypliną: nauki o zarządzaniu i jakości), • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prezentowaniu wyników własnych badań empirycznych w gronach międzynarodowych (minimum jedno wystąpienie na międzynarodowej konferencji w języku obcym), • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w zespołach międzynarodowych potwierdzone stosownym dokumentem, • dodatkowym atutem będzie bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom minimum B2), • dodatkowym atutem będzie przygotowany wstępny temat rozprawy doktorskiej, • dodatkowym atutem będzie załączenie publikacji (minimum 1 artykuł lub referat na konferencję w języku angielskim), • dodatkowym atutem będzie uczestnictwo w czasie studiów w kole naukowym dotyczącym problematyki zarządzania lub powiązanym, • dodatkowym atutem będzie uczestnictwo w czasie studiów w konferencjach naukowych, • w przypadku obcokrajowców wymagane jest wykazanie się znajomością języka polskiego.

Zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego na Wydziale Ekonomii będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • osobiście lub pocztą tradycyjną z adnotacją na dokumentach „Ogłoszenie nr 21/2024/AS/KPiZI/WE” do Biura Rozwoju Kadr w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
  ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, budynek Rektoratu; pok. 2/23, tel. +48 32257-7051.