Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Konkurs dotyczy objęcia stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Systemów Teleinformatycznych w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki WTIiE

Nasze wymagania

 • 1. posiadanie stopnia naukowego minimum magistra (informatyka, informatyka stosowana),
 • 2. posiadanie doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu zajęć z zakresu programowania,
 • 3. posiadanie doświadczenia w zakresie promowania Uczelni,
 • 4. posiadanie doświadczenia w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji
 • 5. znajomość środowisk programistycznych: Python, Java, JavaScript, SQL
 • 6. autorstwo/współautorstwo min. jednej publikacji naukowej w czasopiśmie ze współczynnikiem IF dotyczącej tematyki sztucznej inteligencji,
 • 7. udział w konferencji naukowej,
 • 8. doświadczenie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego ( co najmniej roczne doświadczenie)
 • 9.w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Zakres obowiązków

 • 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych ćwiczeniowych, projektowych i laboratoryjnych zgodnie z kierunkami studiów prowadzonymi w Instytucie Telekomunikacji i Informatyki WTIiE.
 • 2.Oczekuje się, że kandydat oprócz działalności dydaktycznej jest zdecydowany realizować prace związane z działalnością organizacyjną oraz deklaruje wzięcie czynnego udziału w pracach badawczych realizowanych na Wydziale.

Oferujemy

 • stałą pracę na podstawie umowy o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie o przyjęcie na stanowisko,
 • 2) cv kandydata,
 • 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • 4) opis dotychczasowej pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, jakie pozostają w związku z rodzajem stanowiska będącego przedmiotem konkursu
 • 5) świadectwa pracy z ostatnich lat,
 • 6) oświadczenie, że kandydat spełnia warunki określone w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
 • 7) oświadczenie, że Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich będzie podstawowym /dodatkowym miejscem zatrudnienia kandydata,
 • 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Biuro Dziekana Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
  Al .Prof. S. Kaliskiego 7 85-796 Bydgoszcz,