Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk weterynaryjnych
 • weterynaria

Nasze wymagania

 • posiada tytuł lekarza weterynarii
 • wykazuje zainteresowanie naukowe związane z rozrodem małych zwierząt
 • posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć
 • posiada kliniczne doświadczenie jako praktykujący lekarz weterynarii
 • posiada doświadczenie lub wykazuje się chęcią w realizacji grantów (wykonawca) o zasięgu co najmniej krajowym przyznanym przez takie organizacje, jak Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego itp.,
 • posługuje się językiem angielskim w stopniu co najmniej średniozaawansowanym
 • posiada umiejętności pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
 • wykazuje się komunikatywnością, punktualnością, zaangażowaniem w pracę
 • wykazuje zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwijania
 • posługuje się komputerowymi programami użytkowymi (Word, Excel, Power Point, Internet i poczta elektroniczna)
 • posiada publikacje krajowe i zagraniczne w tym minimum jedną publikację naukową z listy JCR

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • udział w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z rozrodem małych zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW

Oferujemy

 • możliwość rozwoju naukowego
 • praca na etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW
 • Odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii
 • Kwestionariusz osobowy
 • Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,
 • Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
 • Opinię z ostatniego miejsca pracy (dla osób spoza uczelni)
 • Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (dla osób spoza uczelni)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Katedry Chorób Małych Zwierząt i Kliniki lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej
  Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
  lub wysłać elektronicznie na adres e-mail: imw@sggw.edu.pl, kcmzk@sggw.edu.pl