Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki
Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Miejsce: Płock
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

Konkurs nr 4
INSTYTUCJA: Akademia Mazowiecka w Płocku
MIASTO: Płock
STANOWISKO: ASYSTENT (dydaktyczny)
DYSCYPLINA NAUKOWA: PSYCHOLOGIA
RODZAJ UMOWY O PRACĘ: CZAS OKREŚLONY
WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat
DATA OGŁOSZENIA: 24.06.2024
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.07.2024
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 30.08.2024
LINK DO STRONY: www. mazowiecka.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: asystent, dziedzina nauk społecznych, psychologia, Akademia Mazowiecka w Płocku

Nasze wymagania

  • 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: • spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 poz. 742); • TYTUŁ MAGISTRA w zakresie psychologii; • dorobek naukowy z zakresu psychologii; • doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym; • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami; • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
  • 2. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty: • podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku; • życiorys; • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie; • własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania tytułu magistra • wykaz publikacji naukowych; • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej; • deklaracja znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; • oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); • oświadczenie kandydatki/kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Mazowiecka w Płocku będzie jej/jego podstawowym miejscem pracy; • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); • klauzula informacyjna (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/); • ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Zakres obowiązków

  • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs nr 4 na stanowisko asystenta na Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki Akademii Mazowieckiej w Płocku” na adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA NA WYDZIALE NAUK HUMANISTYCZNYCH I INFORMATYKI AKADEMII MAZOWIECKIEJ W PŁOCKU W PŁOCKU

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs nr 4 na stanowisko asystenta na Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki Akademii Mazowieckiej w Płocku” na adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B205 (II piętro).