Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

  • Miejsce: Słupsk
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Zarządzania (Zakład Ekonomii i Zarządzania Finansami) w pełnym wymiarze czasu pracy, w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy

Nasze wymagania

  • posiadanie stopnia naukowego magistra w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości lub Ekonomia i finanse, posiadanie studiów podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości oraz/lub kursu zawodowego głównego księgowego, posiadanie co najmniej 10 letniego doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią w zakresie zarządzania finansami i księgowością, w tym zatrudnienie na specjalistycznych stanowiskach z zakresu obsługi finansowo- rachunkowej w sektorze przedsiębiorstw, posiadanie doświadczenia zawodowego zdobytego poza uczelnią w zakresie obsługi systemów księgowo – rachunkowych typu ERP, sprecyzowane plany rozwoju naukowego i publikacji naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami (poziom akademicki), doświadczenie w prowadzeniu przedmiotów akademickich z zakresu: podstawy rachunkowości, rachunkowość podatkowa, źródła finansowania działalności gospodarczej, motywacja do rozwoju naukowego, dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego, w tym j. angielskiego, biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umiejętność pracy zespołowej i współpracy

Zakres obowiązków

  • na poziomie akademickim, praca organizacyjna na rzecz Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami w zakresie przedmiotów dotyczących szeroko rozumianych zagadnień ekonomiczno-finansowych, w tym zwłaszcza z przedmiotów: podstawy rachunkowości, podstawy finansów, rachunkowość podatkowa i strategie podatkowe, źródła finansowania działalności gospodarczej, od poniedziałku do piątku na studiach stacjonarnych oraz od piątku do niedzieli na studiach niestacjonarnych, prowadzenie badan naukowych i upowszechnianie ich wyników z afiliacją do Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, inicjowanie i udział w realizacji projektów badawczych, dydaktycznych i rozwojowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora UP w Słupsku). 2. Kwestionariusz osobowy. 3. Życiorys. 4. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego oraz ewentualne certyfikaty. 5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), 8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Pomorski w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*. 9. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki