asystent

Ośrodek Kultury Francuskiej UW
Uniwersytet Warszawski

Kwalifikacje:
 wykształcenie: co najmniej stopień doktora w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych (historia, socjologia, nauki polityczne, ekonomia, prawo, stosunki międzynarodowe, językoznawstwo i literatura),
 dorobek naukowy w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych,
 doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń naukowych oraz międzynarodowej współpracy naukowej, przygotowania wniosków o granty badawcze,
 biegła znajomość języka polskiego, francuskiego i angielskiego, w mowie i piśmie.
Zadania:
 wspieranie Dyrektora OKF UW we wszystkich zadaniach badawczych i organizacyjnych, min. takich jak konferencje naukowe i seminaria akademickie,
 czynne uczestnictwo w wydarzeniach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Ośrodek Kultury Francuskiej takich jak konferencje, wykłady, seminaria i warsztaty,
 udział we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, przede wszystkim francuskimi lub frankofońskimi, w projekcie Uniwersytetu Europejskiego 4EU+,
 samodzielne planowanie, projektowanie i realizowanie zadań badawczych, występowanie o granty i subwencje w dziedzinie francuskich nauk społecznych lub humanistycznych według priorytetów ustalanych przez Dyrektora OKF UW
 przygotowanie projektów i inicjatyw naukowych rozwijających i wzbogacających działalność naukową OKF UW,
 wsparcie w aktualizacji działań OKF w mediach społecznościowych i na stronie internetowej OKF.
Wymagane dokumenty:
1. podanie do JM Rektora UW z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000),
2. informacja o osiągnięciach naukowych wraz z wykazem publikacji,
3. kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW),
4. życiorys naukowy,
5. odpis dyplomu doktora,
6. informacja o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody,
7. podpisane oświadczenie zgody na warunki niniejszego konkursu (oświadczenie znajduje się na stronie www.okf.uw.edu.pl).

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi postawę do dalszego postępowania. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową. Dokumenty należy złożyć drogą pocztową lub osobiście w Sekretariacie OKF, ul. Dobra 55 00-312 Warszawa, pok. 3011 do dnia 20 stycznia 2020 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 27 stycznia 2020 roku.
Liczba etatów: 1 Okres zatrudnienia: 24 miesiące Wymiar etatu: pełen