Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Transportu
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych będzie odpowiedzialny za realizację badań w zakresie budowy modeli symulacyjnych oraz prowadzenia eksperymentów, analizy danych i wyników badań. Przedmiotem badań będą systemy transportu kolejowego i sterowania ruchem kolejowym, techniczna specyfikacja interoperacyjności systemu ETCS. Ponadto odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć na studiach pierwszego i drugiego stopnia z zakresu sterowania ruchem kolejowym.
Do głównych obowiązków należeć będzie:
– zbieranie i analiza danych, budowanie modeli symulacyjnych, projektowanie i prowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem środowiska ERSA Traffic Simulator, Open Track, MATLAB lub STATISTICA,
– regularne raportowanie z realizowanych prac,
– opracowywanie publikacji naukowych, prezentacja wyników badań: konferencje naukowe, seminaria, warsztaty,
– pozyskiwanie środków w drodze konkursów krajowych i zagranicznych na finansowanie badań naukowych,
– prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego w zakresie kierunku Transport;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (wraz z terminologią kolejową) na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie z fachowej literatury oraz redagowanie tekstów do publikacji;
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Sterowania Ruchem i infrastruktury Transportu w zakresie sterowania ruchem kolejowym;
 • znajomość technicznych specyfikacji interoperacyjności i towarzyszących im dokumentów technicznych;
 • znajomość zagadnień związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym;
 • biegłość w posługiwaniu się oprogramowaniem Microsoft Office oraz znajomość oprogramowania specjalistycznego ERSA Traffic Simulator, Open Track, MATLAB lub STATISTICA;
 • praktyczne doświadczenie w testowaniu laboratoryjnym systemu ETCS;
 • dobra komunikatywność, pozwalająca na prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim;
 • umiejętność pracy w zespole, posiadanie zdolności organizacyjnych oraz dyspozycyjność.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.

Weź udział w rekrutacji

 • Wydział Transportu
  Biuro Dziekana
  ul. Koszykowa 75
  00-662 Warszawa