Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Transportu
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Asystent badawczo-dydaktyczny będzie prowadził zajęcia dydaktyczne takie jak ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe z zakresu m.in. badań operacyjnych, inżynierii ruchu lotniczego, budowy i eksploatacji lotnisk, jak również będzie prowadził badania naukowe w dyscyplinie naukowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, projektowania, funkcjonowania i eksploatacji systemów zarządzania ruchem lotniczym.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego w zakresie kierunku Transport;
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (wraz z terminologią lotniczą) na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie z literatury fachowej oraz redagowanie tekstów do publikacji;
 • zainteresowania naukowe wiążące się ze specjalnością Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego i Teleinformatyki;
 • rozpoczęta praca nad rozprawą doktorską lub posiadanie ogólnej koncepcji jej zakresu;
 • znajomość zagadnień modelowania/projektowania/eksploatacji systemów transportu lotniczego;
 • biegłość w posługiwaniu się oprogramowaniem Microsoft Office, doświadczenie w posługiwaniu się pakietami inżynierskimi/naukowymi;
 • dobra komunikatywność, pozwalająca na prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim;
 • posiadanie zdolności organizacyjnych oraz dyspozycyjność.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego z zakresu I i II stopnia jednego z kierunków studiów prowadzonych w jednostce;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób (liczba N) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie środków na działalność statutową;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy - jeśli dotyczy.

Weź udział w rekrutacji

 • Wydział Transportu
  Biuro Dziekana
  ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa