Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o bezpieczeństwie

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 73 do § 76 Statutu Uczelni ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Data ogłoszenia: 26.06.2024 r.
Termin składania ofert: 26.07.2024 r.
Warunki zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę na czas określony, na okres jednego roku, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim i angielskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową rozwijającą potencjał Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.) i poniższe wymagania

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem państwa, bezpieczeństwem narodowym lub bezpieczeństwem zdrowotnym
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie lub zaawansowany stan pracy nad dysertacją doktorską w dziedzinie nauk społecznych z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie
 • posiadanie dorobku naukowego z zakresu nauk o bezpieczeństwie (m.in. artykuły w czasopismach polskich znajdujących się na liście ministerialnej)
 • aktywny udział w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym z zakresu nauk o bezpieczeństwie (m.in. wystąpienia z referatami na konferencjach krajowych i międzynarodowych)
 • aktualne uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń
 • ukończone dodatkowe studia podyplomowe i kursy z zakresu bezpieczeństwa narodowego lub zarządzania kryzysowego lub ratownictwa
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • realizacja zadań związanych z kształceniem studentów (w języku polskim i angielskim) na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe oraz ochrona ludności i obrona cywilna
 • publikowanie wyników badań w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz w monografiach. których punktacja w oparciu o aktualne wykazy ministerialne będzie kwalifikowała te osiągnięcia do wykazania w ewaluacji dyscypliny. Prace te muszą być publikowane z afiliacją Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • czynny udział w konferencjach
 • aktywny udział w pracach organizacyjnych Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem państwa, bezpieczeństwem narodowym lub bezpieczeństwem zdrowotnym
 • wykaz publikacji naukowych
 • wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat (ka)
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje
 • ewentualna opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Sekretariat Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Ingardena 4 30-060 Kraków (p. 203N) lub mailowo na adres inob@uken.krakow.pl