Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomia i finanse lub nauki o kulturze fizycznej, w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości, zarządzania sportem, polityki sportowej, finansów w sporcie, w Instytucie Przedsiębiorczości w Katedrze Zarządzania w Turystyce i Sporcie, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; • wykazują predyspozycje do pracy badawczej; • posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie konkursu; czynny udział w konferencjach naukowych, doświadczenie organizacyjne obejmujące organizację konferencji i seminariów naukowych; znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Zakres obowiązków

 • Wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni, • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców, • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego, • dostęp do infrastruktury badawczej, • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego, • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1.CV, 2.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 3. kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada, 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki, 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • wykaz publikacji, opinia samodzielnego pracownika nauki, potwierdzenie aktywności studenckiej w kole naukowym, certyfikat potwierdzający kwalifikacje językowe

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • - pocztą elektroniczną na adres: aleksandra.olczak@uj.edu.pl, tytuł: Konkurs IP 11/2024
  - przesyłką pocztową na adres Dziekanat WZiKS UJ, Aleksandra Żarnowiecka, ul. Prof. S. Łojasiewicza 4, pok. 0.207
  z adnotacją Konkurs IP 11/2024