Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe w obszarze nauk o zarządzaniu, informatyki lub pokrewnych
 • ukończenie studiów z wynikiem bardzo dobrym
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej
 • gotowość do pracy naukowej w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownym certyfikatem)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 potwierdzona certyfikatem
 • wiedza i umiejętności w obszarze zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem
 • pełna dyspozycyjność

Mile widziane

 • wykształcenie uzupełniające w zakresie nowoczesnych narzędzi informatycznych
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • członkostwo w studenckich kołach naukowych
 • doświadczenie zawodowe oraz publikacje naukowe

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne zgłoszenie do konkursu (podanie)
 • list motywacyjny
 • życiorys (syntetyczny, do 5 stron)
 • kopie dyplomu/ów wymaganych na danym stanowisku
 • wykaz dotychczasowych publikacji naukowych
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (obowiązujący formularz w załączeniu)
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Lubelska będzie jego podstawowym miejscem pracy (obowiązujący formularz w załączeniu)
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w celu realizacji procesu rekrutacji (obowiązujący formularz w załączeniu)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres:
  Sekretariat Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 38, pokój 26, 20-618 Lublin, z dopiskiem: „Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Organizacji Przedsiębiorstwa”, lub mailem na adres wz.sekretariat@pollub.pl